Triatlon sportklub Praha

Z historie klubu

Triatlon sportklub Praha vznikl fúzí oddílu triatlonu TJ ČEDOK Praha a části členů Lyžařského oddílu TJ SOKOL Horní Počernice. Toto spojení bylo vedeno snahou předsedů obou klubů Drahomíra Šachty a Rudolfa Švábika o vytvoření silného pražského klubu se špičkovými triatlonisty s kvalitním zázemím v duchu nově vzniklého společenského i sportovního prostředí.

Původně používaný název nově vzniklého oddílu „TRICLUB Praha“ byl nakonec, pro registraci dne 22. 10. 1990 u MV-ČR pod č. j. VSP/1–2860/90–R, změněn na „Triatlon sportklub Praha“, se zkrácenou podobou „TSK Praha“ a logem

logo klubu
Hlavní poslání klubu popisují úvodní články stanov:

Výňatek ze Stanov
Triatlon sportklubu Praha

I.

Triatlon sportklub Praha (dále jen TSK Praha) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je ustanoveno s cílem:

 1. propagovat a napomáhat rozvoji triatlonu a duatlonu,
 2. být nápomocno při zajištění tréninkových a závodních podmínek pro své členy, především pak pro ty, jejichž výkonnost je zařazuje do české sportovní špičky,
 3. organizovat sportovní akce, jejichž příprava a realizace vyžaduje součinnost většího počtu osob a institucí,
 4. podporovat vhodnými způsoby image možných sponzorů a propagovat jejich značky.
II.

TSK Praha je samostatnou právnickou osobou. Neodpovídá za závazky svých členů.

III.

Členem TSK Praha může být každý, kdo se chce účastnit činnosti klubu, předá písemnou přihlášku a po jejím schválení předsednictvem klubu zaplatí roční členský příspěvek.


Prvním předsedou klubu se stal Drahomír Šachta, místopředsedou Rudolf Švábik a hlavním trenérem Miloš Pádivý. Pod jejich vedením se klubu podařilo soustředit vynikající triatlonisty seniory, z nichž někteří dosahovali mezinárodní úrovně (např. J. Pajač, M. Dvořák, M. Horák, M. Matula), někteří špičkové domácí úrovně (A. Peláková, M. Plecitý, M. Kavan, P. Moravec, M. Palata, M. Nepovím). V dorosteneckých kategoriích na domácí scéně např. M. Bárta, M. Švábik, M. Pasecký, T. Kyslík, M. Pádivý, Petra a Iva Kopsovy.

O dobré jméno klubu se v té době zasloužili i jeho neaktivní členové ze řad rodičů a ostatních příznivců při pořádání dvou kvalitních mezinárodních triatlonových závodů v Praze „Na Džbánu“, kdy závod v roce 1991 byl spojen s pořádáním 1. mistrovství ČSR v triatlonu dorostu.
Členy klubu byli např. i dosud stále aktivní závodníci a zároveň i významní činovníci a propagátoři triatlonu V. Marek, dlouholetý sekretář Československého a Českého svazu triatlonu a sportovní redaktor Milan Řípa, neúnavný hodnotitel a archivář triatlonového dění u nás i v zahraničí.
Na valné hromadě na podzim roku 1992 odstoupili oba zakladatelé z funkcí předsedy a místopředsedy klubu. Zároveň situace vyústila v odchod většiny jmenovaných triatlonistů-seniorů za novými příležitostmi. Pro zachování další činnosti zbytku klubu přijali funkce v jeho vedení Karel Výborný (předseda), Miloš Pádivý (trenér) a Karel Kopsa (hospodář).
Tak začala etapa činnosti klubu se skromnou vizí uspět se zbylými a nově příchozími závodníky co nejlépe v rodící se konkurenci, zvláště v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Toto se podařilo a závodníci klubu si v závodech často vybojovali medailové posice. Vedle výše jmenovaných svými výkony na sebe upozornili O. Sedlecký, M. Valtr, J. Výborný a mezi seniory pak zvláště P. Stanovský.

V roce 1993 se klub rozrostl o silnou skupinu žáků z okruhu Prahy 13 - Stodůlek, která pod přímým vedením Jana Krále a Karla Charváta a s větší či menší účastí ostatních rodičů, absolvovala veškerou tréninkovou a závodní činnost. Po postupném ukončení závodní činnosti většiny dorostenců nebo jejich přestupu do jiných klubů se tato skupina stala nejvýznamnějším článkem našeho klubu v mládežnických kategoriích. Vstoupila záhy do povědomí triatlonového sportu nejen sportovními výkony (např. J. Král jun., K. Charvát jun.), ale i svou náborovou aktivitou pro nové mladé zájemce z pražského regionu.

Začala další etapa klubu založená na práci s mládeží od nejnižších věkových kategorií. Jejím hlavním cílem bylo nabízet zájemcům sportovní vyžití ve volném čase s pravidelným organizovaným vedením se snahou vychovat úspěšné triatlonisty.
Výrazným přínosem pro kvalitu tréninků bylo zahájení činnosti mladých trenérů v roce 1996, dříve aktivních závodníků, Jana Vebera a Ivy Kopsové (Veberové). Pod jejich vedením „dosáhlo“ několik závodníků i závodnic svými výkony na zařazení do sportovního centra mládeže (2000-2004) s významnou finanční podporou ČSTV. Mladí reprezentanti klubu se v tomto období pravidelně objevovali v první desítce výsledkových listin z pohárových a mistrovských závodů svých kategorií na republikové úrovni.

V roce 2005 ukončili Honza a Iva Veberovi soustavnou tréninkovou činnost. Závodníci přešli na individuální trénink, jen s nejmladšími, nově příchozími, zachoval společnou přípravu Jan Král sen.

Spolu s přechodem aktivních členů do vyšších kategorií se silnou konkurencí a také vzhledem k přípravě na budoucí povolání poklesla osobní tréninková intenzita, což se projevilo na poklesu výkonnosti. Přesto se závodníci stále zúčastňovali závodů Českého poháru i tzv. „pouťáků“, což činí dodnes.

Tréninkovou aktivitu po celé období od roku 2003 provázela pravidelná zimní a letní soustředění. Pravidelnými příspěvky k celkovému triatlonovému dění bylo každoroční pořádání závodů ve Stodůlkách, jejichž hlavním iniciátorem a hlavním pořadatelem je Jan Král sen., vždy za pomoci členů klubu a jejich rodičů. Největší tradici má dětský duatlon „Butovický rohlík“, pořádaný na jaře.

V současné době (říjen 2008) působí v klubu aktivní závodníci všech kategorií od žáků, až po veterány - jak dlouholetí členové klubu, tak i novější příchozí zájemci o triatlonový sport. Členskou základnu dotvářejí příznivci klubu, závodně neaktivní, většinou z řad rodičů.

Vzájemnou komunikaci mezi členy klubu výrazně ulehčují www stránky, které záslužně vytvořil a spravuje Tomáš Novák.

Současné zajištění klubové činnosti

 1. administrativní zajištění – známky, nové licence, valné hromady, styk s ČSTT, PTÚ, MHMP a s pronajimateli tělovýchovných zařízení v rámci smluvních vztahů (bazén Podolí), administrativní servis pro závodníky, www klubové stránky.

  členové výboru klubu
  předseda- Štěpán Vidner
  místopředseda - Tomáš Novák
  ekonom- Vojtěch Šprongl

 2. závodní činnost – přihlášky, doprava, doprovod závodníků – zajišťují si závodníci sami po vzájemné domluvě
  Klub každý rok pořádá závody pro mládež i dospělé, otevřených pro širokou veřejnost:
  - Butovický rohlík (krosduatlon/duben-začátek května)
  - Vánoční běh (kros/prosinec)
 3. organizační zajištění přípravy závodníků– trenérská činnost pro nově příchozí žáky, letní a zimní soustředění, nájem plavecké dráhy v Podolí (4x týdně), lékařské testy

  Přehled pravidelných akcí:
  říjen-červen - tréninková činnost
  únor - zimní soustředění - hory
  březen-říjen - účast na závodech dle Soutěžní směrnice a Kalendáře soutěží
  březen - valná hromada klubu
  duben (květen) - „Butovický rohlík“ - pořádání krosduatlonu
  červenec/srpen - letní soustředění
  prosinec - „Vánoční běh“ - kros

 4. ekonomické zajištění

  skladba příjmů:skladba výdajů:
  - členské příspěvky- licenční poplatky
  - příspěvky členů na činnost (plavecký trénink)- licenční poplatky
  - dotace ČSTV (dle počtu registrovaných členů)- nájmy (tělových. zařízení, TVZ)
  - státní dotace na talentovanou mládež (nepravidelně)- zajištění valné hromady
  - z grantů MHMP na nájmy TVZ- příspěvky členům (startovné, lékař)
  - státní dotace na sportovní centrum mládeže (SCM)- zajištění pořádaných závodů
  - startovné z pořádaných závodů- bankovní poplatky a poštovné
  - úroky z běžného účtu 

Výhled do budoucnosti

 • poskytování administrativního servisu všem členům
 • společná příprava žákovských kategorií
 • udržení členské základny
http://tskpraha.net

Přihlášení